Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Ungdata i Telemark

Ungdata i Telemark

Ungdata i Telemark

Ung i Telemark er en levekårsundersøkelse. Alle kommunene i fylket, med alle ungdomsskoler og videregående skoler, deltar i Ungdata-undersøkelsen.

Hvorfor Ungdata?

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen gir oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet, med mer.

Ung i Telemark gir kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Når og for hvem gjennomføres Ungdata?

I Telemark ble Ungdata gjennomført våren 2015 og våren 2018, og skal igjen gjennomføres våren 2021. Alle ungdomsskolene og de videregående skolene deltar i Ungdata.

Hvem står bak undersøkelsen?

Planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet rundt undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i fylket, fylkeskommunen, KoRus-Sør; Universitetet i Sørøst-Norge, og ungdomsorganisasjonene i fylket. Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Funn

Undersøkelsene viser at de aller fleste ungdommene i Telemark har det bra. Et stort flertall svarer at de har et godt liv og at de er fornøyde med seg selv. De aller fleste har et godt forhold til foreldrene sine, de har nære venner de stoler på, de trives godt i lokalmiljøet sitt og er fornøyde med tilbudet til ungdom der. I tillegg trives de på skolen, og de er optimistiske med tanke på framtiden. Resultatene fra undersøkelsen viser samtidig at ungdom fra lavere sosiale lag kommer systematisk dårligere ut på svært mange områder.