Om Ungdata junior

Ungdata junior er en frivillig undersøkelse med spørreskjema til elever på 5.–7. trinn. Formålet er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

Barna begynner i denne alderen å få en større forståelse av sine egne og andres følelser. Spørreundersøkelsen tar for seg om temaer som venner, foreldre, fritid, skole og helse, og gjennomføres gjennom et elektronisk skjema i skoletiden.

KORUS Sør oppfordrer kommunene til å vurdere Ungdata junior nøye før de eventuelt sier nei til gjennomføring. Undersøkelsen krever god forankring, godt samarbeid med skolene, og gode planer for oppfølging, men som listen også illustrerer, er det gode grunner for å prøve å få til en god Ungdata junior-undersøkelse.

Ni gode grunner til å velge Ungdata junior

Barnas stemme: Barnekonvensjonen fremhever barnets rett til å bli hørt i saker som angår dem. I Ungdata junior får barna selv fortelle om hvordan de har det.

Folkehelseloven: Kommunene skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand i alle aldre. Ungdata junior gir oversikt over mange viktig aspekter ved barns helse.

Gode styringsdata: Ungdata junior gir god informasjon om barns oppvekst, helse og utfordringer; noe som er viktig for å skape gode oppvekstvilkår og gode tilpassede tjenester.

Foreldrerollen: Ungdata junior gir informasjon i dialog med foreldrene, enten det gjelder samarbeid mellom skole og hjem, fritiden til barna eller andre områder.

Tverrfaglig samarbeid: Resultatene fra Ungdata junior er nyttig for mange etater i en kommune og kan bidra til spennende fagutveksling og samarbeid.

Tjenesteutvikling: Ungdata junior kan gi informasjon som gjør det mulig å bedre tilpasse tjenester og tiltak etter de behovene som barna rapporterer.

Tilskuddsmidler: Ungdata junior gir et godt grunnlag for søknader om midler til prosjekter og tiltak etter de behovene som barna rapporterer.

Endringer med alder og tid: Med resultater fra barneskole, ungdomsskole og videregående skole, får kommunene (og andre) viktig kunnskap om overganger mellom skoler, utvikling med alder og endringer over tid.

Lokale og sammenlignbare tall: Mange kommuner vil benytte seg av Ungdata junior. Dette gir god oversikt i, og mellom, kommuner, fylker, og regioner, men også viktig styringsinformasjon for myndighetene i Norge.

Les mer om Ungdata junior

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Publisert: 6. mars 2020

Sist oppdatert: 16. desember 2021 kl. 08:50