Om Ungdata

Ungdata er lokale spørreskjemaundersøkelser for elever på ungdomstrinnet og på videregående skole. Funnene fra Ungdata er godt egnet til å bruke som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

Resultatene fra Ungdata brukes blant annet

 • som kunnskapsgrunnlag i folkehelsearbeidet
 • i forebyggende ungdomsarbeid og politikkutvikling
 • i forskning og undervisning

Temaene i Ungdata-undersøkelsen dekker helheten i ungdommenes liv, med spørsmål om blant annet

 • skole og fritidsaktiviteter
 • forhold til foreldre og venner
 • psykisk helse
 • nettverk og selvbilde
 • rusmiddelbruk
 • mediebruk

Spørreskjemaet er bygd opp med en obligatorisk del og en del med valgfrie spørsmål. Det er også mulig å lage egne spørsmål. Spørsmålene avklares i dialog med KORUS og NOVA. Det skal ikke ta mer enn en skoletime å svare på undersøkelsen.

Å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse er gratis for kommunene/fylkeskommunene, og finansieres over statsbudsjettet.

Dere får

 • veiledning i hvordan man skal planlegge og gjennomføre undersøkelsen
 • hjelp til å sette samme spørreskjemaundersøkelsen
 • koder til innlogging til undersøkelsen
 • standardrapporter fra NOVA med resultater fra undersøkelsen
  • svar samlet sett for ungdomstrinnet (og evt. for videregående skole)
  • svar fordelt på kjønn
  • svar fordelt på klassetrinn
  • trendrapporter som viser utvikling over tid
  • nøkkeltallsrapport, der lokale data sammenliknes med nasjonale tall
  • kvalitetssikring og sikker oppbevaring av data

KoRus Sør tilbyr veiledning før, under og etter gjennomføring av undersøkelsen. Annen oppfølging gis etter forespørsel.

Ansvarsfordeling – KORUS, NOVA og kommunene/fylkeskommunene

Velferdsforskningsinstituttet NOVA og KORUS Sør har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene/fylkeskommunene står for den praktiske gjennomføringen. NOVA har ansvar for at undersøkelsene gjennomføres i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer, og at kravene til prosedyre, informasjon og datasikkerhet følges. NOVA har også ansvar for at den tekniske løsningen fungerer som den skal. NOVA utarbeider standardrapporter og årlige nasjonale rapporter fra undersøkelsene. NOVA drifter også nettsiden Ungdata.no

Kommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen lokalt, og må informere foresatte og elever om undersøkelsen. Skolens ledelse og lærerne skal tilrettelegge for gjennomføring. Alt materiell som kommunen trenger til praktisk gjennomføring vil de få fra NOVA og KORUS Sør. Ungdata-undersøkelsene skal forankres på ansvarlig nivå i kommunen og det utnevnes en kommunal koordinator. Koordinator har ansvar for å motivere skolene i forkant, påse at foresatte og elever får tilstrekkelig informasjon, samt å veilede skolene i den praktiske gjennomføringen.

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Kontaktpersoner:

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
E-postTelefon
Ingvild Vardheim
Spesialrådgiver
E-post
Asle Bentsen
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Publisert: 6. april 2018

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 13:01