Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Om Ungdata

Om Ungdata

Om Ungdata

Hva er Ungdata?

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

Hovedformålet med Ungdata er å dekke behov fagfolk og ledere i kommunen har for å kunne planlegge og evaluere tjenester og dimensjonere tilbud rettet mot ungdom i kommunene.

Temaene i undersøkelsen dekker områder som skole og fritidsaktiviteter, forhold til foreldre og venner, psykisk helse, nettverk og selvbilde, rusmiddelbruk med mer. Spørreskjemaet er bygd opp med en obligatorisk del, en valgfri del og med mulighet for å lage egne spørsmål. Det skal ikke ta mer enn en time for ungdommene å svare på undersøkelsen. Valgfrie spørsmål avklares i dialog med KoRus og NOVA.

Å gjennomføre en Ungdataundersøkelse er gratis for kommunene (fylkeskommunene).

Den kostnadsfrie standardløsningen omfatter:

 • Hjelp til å sette samme spørreskjemaet
 • Tilgang til den elektroniske undersøkelsen
 • Veiledning i praktisk gjennomføring
 • Kvalitetssikring og oppbevaring av data
 • Standardrapporter fra NOVA med resultater fra undersøkelsen:
  • Svarfordeling
  • Svar fordelt på kjønn
  • Svar fordelt på klassetrinn
  • Nøkkeltallsrapport der lokale data sammenliknes med nasjonale tall

KoRus-Sør tilbyr i tillegg bistand før, under og etter gjennomføring av undersøkelsen, eller annen bistand etter behov.

Ansvarsfordeling – KoRus, NOVA og kommunene

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og KoRus-Sør har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunen (fylkeskommunen) står for den praktiske gjennomføringen. NOVA har ansvar for at undersøkelsene gjennomføres i tråd med vilkårene i personopplysningsloven, og at kravene til prosedyre, informasjon og datasikkerhet følges. NOVA har også ansvar for at den tekniske løsningen fungerer som den skal og de produserer standardrapporter fra undersøkelsene.

Ungdata finansieres over Statsbudsjettet, gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskaps-departementet og Kunnskapsdepartementet. Å gjennomføre en Ungdataundersøkelse er gratis for kommunene (fylkeskommunene).

Kommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen lokalt, og må informere foresatte og elever om undersøkelsen. Skolens ledelse og lærerne skal tilrettelegge for gjennomføring. Alt materiell som kommunen trenger til praktisk gjennomføring vil de få fra NOVA og KoRus-Sør. Ungdata-undersøkelsene skal forankres på ansvarlig nivå i kommunen og det utnevnes en kommunal koordinator. Koordinator har ansvar for å motivere skolene i forkant, påse at foresatte og elever får tilstrekkelig informasjon, samt å veilede skolene i den praktiske gjennomføringen.

Asle Bentsen
Sosiolog
E-postTelefon
Ingvild Vardheim
Samfunnsviter
E-post
Rosanne Kristiansen
Sosialantropolog
E-postTelefon