Ungdata i Agder

Ung i Agder er en levekårsundersøkelse. Alle kommunene i fylket, med alle ungdomsskoler og videregående skoler, deltar i Ungdata-undersøkelsen.

Hvorfor Ungdata?

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen gir oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet, med mer.

Ung i Agder gir kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Når og for hvem gjennomføres Ungdata?

I Agder ble Ungdata gjennomført våren 2016 og våren 2019. Alle ungdomsskolene og de videregående skolene deltar i Ungdata.

Hvem står bak undersøkelsen?

Planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet rundt undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i fylket, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder, KORUS Sør og ungdomsorganisasjonene i fylket. Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Les mer om Ungdata

Ungdata junior

Ungdata junior er en frivillig undersøkelse med spørreskjema til elever på 5.–7. trinn. Formålet er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

Les mer Ungdata junior her.

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Kontaktperson KoRus Sør

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Kontaktperson Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune 
Børje Michaelsen eller tlf. 932 42 783

Kontaktpersoner i kommunene

Pressekontakt

Anne-Cathrine Reuterdahl
Kommunikasjonsansvarlig
E-post917 19 104

Pressekontakt Vest-Agder fylkeskommune
Cheryl Macdonald eller tlf. 982 48 507

Publisert: 6. april 2018

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 13:06