Ungdata i Vestfold og Telemark

Ungdata er nasjonale levekårsundersøkelser. Alle kommunene i vår region deltar, med alle ungdomsskoler og videregående skoler.

Hvorfor Ungdata?

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen gir oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet, med mer.

Ungdata gir kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.

Når og for hvem gjennomføres Ungdata?

I Telemark ble Ungdata gjennomført våren 2015 og våren 2018. I Vestfold ble Ungdata gjennomført i 2013 og i 2017. Fra og med 2020 ble Vestfold og Telemark til ett fylke, og våren 2021 gjennomføres Ungdata i hele fylket. Alle ungdomsskolene og de videregående skolene deltar i Ungdata.

Hvem står bak undersøkelsen?

Planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet rundt undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i fylket, fylkeskommunen, KORUS Sør, Universitetet i Sørøst-Norge, og ungdomsorganisasjonene i fylket. Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Funn

Tidligere undersøkelser har vist at de aller fleste ungdommene i Vestfold og Telemark har det bra. Et stort flertall svarer at de har et godt liv og at de er fornøyde med seg selv. De aller fleste har et godt forhold til foreldrene sine, de har nære venner de stoler på, de trives godt i lokalmiljøet sitt og er fornøyde med tilbudet til ungdom der. I tillegg trives de på skolen, og de er optimistiske med tanke på framtiden. Resultatene fra undersøkelsen viser samtidig at ungdom fra lavere sosiale lag kommer systematisk dårligere ut på svært mange områder.

Les mer på ungdata.no

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Søvn og støttende fellesskap – de to viktigste temaene i livsmestringsundervisning? v/ Anne-Kristin Imenes

Ung i Vestfold og Telemark v/ Kjersti Norgård Aase og Ingvild Vardheim

Ungdata junior

Ungdata junior er en frivillig undersøkelse med spørreskjema til elever på 5.–7. trinn. Formålet er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

Les mer Ungdata junior her.

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Kontaktperson KORUS Sør

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Kontaktperson KORUS Sør

Ingvild Vardheim
Spesialrådgiver
E-post

Publisert: 6. april 2018

Sist oppdatert: 11. mai 2022 kl. 14:25