Ungdata i Viken (kommunene i tidligere Buskerud)

Ungdata er nasjonale levekårsundersøkelser. Alle kommunene i vår region deltar i undersøkelsen hvert 3. år.

Hvorfor Ungdata?

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen gir oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet, med mer.

Ungdata-undersøkelsen gir kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionene. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Når og for hvem gjennomføres Ungdata?

I Buskerud ble Ungdata gjennomført våren 2017. Våren 2020 ble Ungdata-undersøkelsen påbegynt i alle kommunene og de videregående skolene i tidligere Buskerud, men undersøkelsen ble avbrutt av korona-situasjonen og skolene som ble stengt f.o.m 13. mars. Få kommuner rakk å bli ferdige med undersøkelsen før denne ble avbrutt. Alle de videregående skolene gjennomfører undersøkelsen våren 2021, og alle kommunene vil få tilbud å gjøre det samme, både på ungdomsskolenivå og barneskolenivå (Ungdata junior).

Hvem står bak undersøkelsen?

Planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet rundt undersøkelsen er et samarbeid mellom KORUS Sør, Viken fylkeskommune, de 19 kommunene som deltar, Universitetet i Sørøst-Norge og ungdom i fylket. Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Les mer om Ungdata på ungdata.no

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Ungdata junior

Ungdata junior er en frivillig undersøkelse med spørreskjema til elever på 5.–7. trinn. Formålet er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

Les mer Ungdata junior her.

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Kontaktperson KORUS Sør

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Kontaktperson Viken Fylkeskommune
Randi Haldorsen
eller tlf. 95 89 55 29

Publisert: 6. april 2018

Sist oppdatert: 27. januar 2022 kl. 13:27