KORUS Sør tilbyr:

• Kurs for ansatte i skoler og andre aktuelle tjenester som skal presentere Utsett på foreldremøter. Kurset gjennomføres i løpet av en dag. Kursmateriell og undervisning er gratis.

Kommunens oppgaver:

• Sikre forankring av Utsett i egen kommune
• Velge ut ansatte som skal ha opplæring
• Stille til rådighet egnede lokaler og fasiliteter for gjennomføring av opplæringen, og besørge evt. utgifter til bevertning.

Målsetting med Utsett:

• Bidra til utsatt alkoholdebut
• Hindre omfattende drikking og bruk av illegale rusmidler blant ungdom
• Forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk
• Fremme betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet

Målgruppe:

Utsett retter seg primært mot foreldre til elever i ungdomsskolen

Beskrivelse og gjennomføring:

Utsett består av presentasjoner til bruk på foreldremøter på henholdsvis 8., 9. og 10. trinn. Presentasjonene er lokalt tilpasset med resultater fra Ungdataundersøkelser i den enkelte kommune eller region. Det er lagt opp til ett foreldremøte pr. trinn pr. skoleår.

KORUS Sør sin anbefaling er at Utsett inngår i skolens ordinære foreldremøter. Utsett består av to deler:
• Foredrag på ca. 30 minutter av personell som har gjennomgått opplæring i Utsett!
• Gruppearbeid for foreldrene i klassene/på trinnet i etterkant av foredraget, der formålet er at foreldrene skal snakke sammen om temaet barn og bruk av rusmidler – og forhåpentligvis komme fram til noen felles rammer foreldrene kan samarbeide om.

Bakgrunn for Utsett:

Utsett er utviklet av KORUS Øst som en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende arbeid. Utsett bygger på anbefalinger fra «Støttemateriell: Rusforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter», forskning fra rusfeltet samt kommunale og regionale Ungdataundersøkelser.
Utsett har bakgrunn i erfaringer fra det svenske programmet «Effekt», som er en videreutvikling av ÖPP (Örebro Preventionsprogram).

Ungdata viser at

• de fleste har et godt forhold til sine foreldre
• foreldre har en viktig rolle som forbilde, også når det gjelder deres barn og bruk av rusmidler
• barn og unge har tydelige forventninger til sine foreldre, samtidig som mange oppgir at de ikke vet hva foreldrene mener i spørsmålet om barns forhold til alkohol

Publisert: 12. april 2018

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 12:58